GDPR /Informácia pre dotknuté osoby (ONLINE)

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť

Lugaprofit s. r. o.

Adresa: J.D.Matejovie 542, 03301

IČO:35978392

Email: info@lugaprofit.sk

Telefón: +421 948820790

ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

Čo je to „Informácia pre dotknuté osoby“

Tento dokument vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel:

 • za účelom uzatvorenia zmluvy, aby sme Vám mohli poskytnúť službu, ktorú ste si u nás objednali; objednávka na e-shope
 • odpovede na Váš dopyt v zaslanom maily, či kontaktnom formulári; alebo
 • priamy marketing (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne na základe Oprávneného záujmu, ak ste už náš klient).

Aké osobné údaje sú zbierané?

Za účelom uzatvorenia zmluvy, vytvorenia objednávky :

 • meno, priezvisko, titul a adresa adresáta (v prípade e-shopu),
 • číslo účtu, číslo banky,
 • IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • IP adresa.

Za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom maily, či kontaktnom formulári, ako aj za účelom priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • IP adresa.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Vaše osobné údaje budeme zdieľať s príjemcami, so spoločnosťami podieľajúcimi sa na dodaní tovaru/služby, či realizácii platby na základe zmluvy, so spoločnosťami zaisťujúcimi služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a marketingové služby

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu budú spracúvané až do odvolania súhlasu, ktorým ich spracúvanie bolo umožnené.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom, alebo poštou na hore uvedenú adresu, môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť tie isté kontaktné údaje.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu, alebo poštou na hore uvedenú adresu, môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť tie isté kontaktné údaje.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na hore uvedenú adresu, môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť tie isté kontaktné údaje.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu, alebo poštou na hore uvedenú adresu, môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť tie isté kontaktné údaje.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na hore uvedenú adresu, môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. K uplatneniu Vašich práv je možné použiť tie isté kontaktné údaje.

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Kontaktné údaje osoby , ktorej môžete priamo adresovať Vaše otázky, či uplatňovanie Vašich práv

Email: info@lugaprofit.sk

Telefón: +421 948820790