Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lugaprofit s.r.o.

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lugaprofit s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti LUGAPROFIT s.r.o., so sídlom J.D.Matejovie 542,03301 Liptovský Hrádok, IČO: 35978392, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 17415/L odd. Sro. . (ďalej len Lugaprofit s.r.o.“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) pri dodávke a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo dodávateľskej zmluvy alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“).

 1. Ponuky

Ponuky sú nezáväzné právne a obchodné prehlásenia, ktoré sa stávajú záväznými len v prípadoch, keď boli vyhotovené písomnou formou. Platný cenník, ktorý je podpísaný povereným zástupcom LUGAPROFIT s.r.o., platí ako písomná ponuka. Ponuky vyhotovené písomnou formou sú pre predávajúceho záväzné. Kupujúci potvrdí prijatie ponuky písomnou formou do piatich (5) pracovných dní po jej obdržaní. Pokiaľ ponuka nie je potvrdená v uvedenej lehote, platí ako neprijatá.

 1. Cena

2.1. Naše ceny sa rozumejú, pokiaľ nie je dohovorené niečo iné, pre množstevnú jednotku nami uvedenú, vrátane cla, spotrebnej dane a dopravy do miesta určenia v Slovenskej republike.

2.2. Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania našej ponuky. LUGAPROFIT s.r.o. je oprávnená túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. nákupných cien, menových parít, nákladov na prepravu a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň dodávky tovaru.

2.3. Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v našich ponukových cenách obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.

2.4. LUGAPROFIT s.r.o. je oprávnená upraviť cenu, najmä, nie však výhradne, v prípade:
a) zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov);
b) zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike;
c) zmeny dopravných nákladov;
d) významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.).

 1. Objednávky

3.1. LUGAPROFIT s.r.o. sa zaväzuje dodať produkty na základe konkrétnych objednávok, ktoré kupujúci vystavil písomne a kupujúci sa zaväzuje prevziať ním objednané produkty a riadne za tieto zaplatiť ich kúpnu cenu.

3.2. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť:
a) špecifikáciu objednávaného produktu;
b) množstvo objednávaného produktu;
c) miesto plnenia;
d) dátum vystavenia objednávky;
e) podpis osoby oprávnenej rokovať/konať v mene kupujúceho;
f) telefónne číslo tejto oprávnenej osoby
g) evidenčné číslo prepravcu v prípade, že kupujúci alebo jeho prepravca odoberie dané produkty osobne z miesta plnenia.

3.3. Kupujúci je zároveň povinný v aktuálnej objednávke uviesť miesto plnenia, t.j. kupujúci je povinný jednoznačne určiť v aktuálnej objednávke, že
a) kupujúci alebo jeho prepravca bude odoberať produkty osobne miesta plnenia ktoré bude uvedené v potvrdení objednávky zo strany LUGAPROFIT s.r.o., alebo
b) LUGAPROFIT s.r.o., jeho dopravca alebo LUGAPROFIT s.r.o. prostredníctvom zásielkovej služby dodá produkty na miesto plnenia uvedené kupujúcim v aktuálnej objednávke.

3.4. LUGAPROFIT s.r.o. akceptuje objednávku iba vtedy, keď bude vystavená oprávnenou osobou a keď bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v bodoch 3.2. a 3.3. týchto VOP. Osoby oprávnené objednávať u spoločnosti LUGAPROFIT s.r.o. v mene kupujúceho sú uvedené v Zmluve. V prípade ak kupujúci vykonal zmenu v zozname oprávnených osôb, zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať LUGAPROFIT s.r.o., a to najneskôr do 7dní odo dňa vykonania tejto zmeny.

3.5. Podmienky podávania objednávok a následného dodávania tovaru v súvislosti s časom podania príslušnej objednávky sú bližšie špecifikované v Zmluve, pričom
a) kupujúci alebo jeho dopravca je oprávnený vyzdvihnúť produkty z miesta plnenia, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky od LUGAPROFIT s.r.o. alebo
b) LUGAPROFIT s.r.o., jeho dopravca alebo LUGAPROFIT s.r.o. prostredníctvom zásielkovej služby dodá produkty na miesto plnenia uvedené kupujúcim v aktuálnej objednávke.

3.6. V prípade, ak LUGAPROFIT s.r.o., jeho dopravca alebo LUGAPROFIT s.r.o. prostredníctvom zásielkovej služby dodá produkty na miesto plnenia uvedené Kupujúcim v aktuálnej objednávke, je LUGAPROFIT s.r.o. oprávnená fakturovať si zvlášť akékoľvek ďalšie logistické služby, a to najmä:
a) dodávky cez nepracovné/voľné dni;
b) čerpacie poplatky;
c) poplatky za čakaciu dobu u zákazníka;
d) poplatky vyplývajúce zo Zmluvy a príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

 1. Dodávky

4.1. Množstvo
Faktúra za kusový tovar bude vystavená na základe počtu kusov. Výhrady voči množstvu je potrebné uviesť bezodkladne pri preberaní tovaru, inak sa na ňu nebude prihliadať.

4.2. Kvalita
Dodávka musí byť kupujúcim ihneď skontrolovaná, čo sa týka množstva, kvality, a či dodaný tovar zodpovedá objednávke. Zjavné závady a výhrady voči dodávke musia byť uplatnené ihneď pri prevzatí tovaru.
Skryté závady (napr. zámenu tovaru) je potrebné uplatniť bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia dodávky.
Pri včasných a odôvodnených reklamáciách bude poškodený tovar nahradený tovarom bezchybným alebo reklamovaný tovar bude dobropisovaný.

4.3. Miesto dodania
LUGAPROFIT s.r.o. si vyhradzuje právo dodať určitý tovar neskôr, pričom o takejto lehote dodávky LUGAPROFIT s.r.o. informuje kupujúceho vopred.

Predávajúci sa bude snažiť o promptné dodávky. Pevný termín dodávky bude len vtedy záväzný, keď je to vyslovene písomne dohodnuté.

Miestom dodania sa rozumie, pokiaľ nie je dohovorené niečo iné, miesto uvedené v ponuke podľa dodacích podmienok. Pri vlastných odberoch z miesta určeným LUGAPROFIT s.r.o. sa doprava uskutočňuje na nebezpečie a účet kupujúceho. Prevzatie zásielky špeditérom platí ako dôkaz bezchybného stavu balenia a vylučuje akékoľvek nároky proti LUGAPROFIT s.r.o., straty a poškodenie počas dopravy. Poistenie dopravy tovaru sa uskutoční iba na výslovné želanie kupujúceho a na jeho náklady.

V prípade ak ide o objednávku na diaľku, Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom pošty, alebo poštového kuriéra na miesto dodania uvedené v Zmluve. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie.

Predávajúci nie je povinný dodávať tovar z určitého miesta.

4.4. Prevzatie tovaru sa musí uskutočniť, pokiaľ nie je dohovorené niečo iné, okamžite na mieste určenia. Pri oneskorenom prevzatí kupujúcim je predávajúci oprávnený, bez ujmy na jeho iných právach, odstúpiť úplne alebo čiastočne od zmluvy bez určenia dodatočných termínov; všetky náklady spojené s dodaním tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vytvoriť pre prevzatie tovaru potrebné predpoklady a sám alebo prostredníctvom poverenej osoby dozerať na prevzatie. Kupujúci, prípadne ním poverená osoba, potvrdí riadne prevzatie dodávky.

 1. Platobné podmienky

5.1. Pokiaľ nebolo dohovorené nič iné, musí sa platba uskutočniť na základe faktúry za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet uvedený na faktúre.

5.2. Ak kupujúci mešká so zaplatením ceny, je predávajúci oprávnený fakturovať úroky z omeškania podľa § 517 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba a úroky z omeškania podľa § 369 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, a to z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5.3. Kupujúci sa zaväzuje nahradiť predávajúcemu všetky škody, ktoré by mu následkom omeškania s platením kúpnej ceny vznikli ako aj všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s vymáhaním pohľadávok vzniknú (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, odplata inkasnej spoločnosti a pod.).

5.4. Predávajúci je okrem toho oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny, ak sa začalo konkurzné, reštrukturalizačné alebo konanie o likvidácii, týkajúce sa majetku kupujúceho, ak návrh na konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie bol zamietnutý pre nedostatok majetku kupujúceho, alebo pokiaľ sú známe okolnosti, ktoré ohrozujú alebo sťažujú vymáhateľnosť pohľadávok predávajúceho.

5.5. Predávajúci má právo pri omeškaní platieb alebo pri zistení okolností podľa bodu 5.4. predtým dohovorené termíny splatnosti zmeniť, zrušiť alebo odvolať, a realizovať ďalšie dodávky výlučne za podmienky platby vopred, platby v hotovosti, alebo za podmienky poskytnutia akceptovateľného zabezpečenia platieb.

5.6. Kupujúci môže započítať protipohľadávky voči pohľadávkam kúpnej ceny predávajúceho, iba ak boli predávajúcim písomne uznané alebo priznané na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia.

5.7. Platby, ktoré prídu bez presného určenia, budú zaúčtované podľa voľby predávajúceho na splatné pohľadávky. Správnosť našich výpisov z účtov, prípadne správ o zaúčtovaní a stav našich pohľadávok v nich uvedených platí ako uznaný kupujúcim, pokiaľ doklady do dvoch týždňov od dátumu vystavenia (dátum dokladu) neodmietne ako nesprávne s písomným zdôvodnením.

V prípade, že kupujúci neplní svoje platobné záväzky podľa Zmluvy medzi Zmluvnými stranami alebo je v konkurze, likvidácii, bol dobrovoľne zrušený, alebo ak voči kupujúcemu začala exekúcia alebo exekučné konanie, či nastali akékoľvek iné okolnosti, (vrátane, ale netýkajúce sa len informácií od ktorejkoľvek agentúry, ktorá poskytuje informácie o úverovom poistení alebo úveroch), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť solventnosť kupujúceho alebo ohroziť uspokojenie pohľadávok spoločnosti LUGAPROFIT s.r.o., je LUGAPROFIT s.r.o. oprávnená jednostranne zmeniť platobné podmienky (vrátane, avšak neobmedzujúc sa len na jednostrannú zmenu platobných podmienok, stanovenie podmienok pre ďalšie dodávky, ako sú zálohové platby alebo ďalšie zábezpeky, či cenné papiere) a je oprávnená vypovedať/ukončiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou.

 1. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia vo vlastníctve predávajúceho.

Akékoľvek použitie tohto tovaru ako zálohu voči tretím osobám je bez súhlasu predávajúceho vylúčené. Akékoľvek zabavenie tovaru treťou osobou musí kupujúci okamžite oznámiť LUGAPROFIT s.r.o.. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho akýchkoľvek platieb alebo začatím konkurzného, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie. V prípade, že tovar s výhradou vlastníctva bude spracovávaný, získava predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny vyhradeného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na žiadosť predávajúceho dlžné tretie osoby a im oznámiť postúpenie.

 1. Záruky

7.1. Kupujúci poskytne predávajúcemu záruky slúžiace na zabezpečenie akýchkoľvek budúcich pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu – a to pohľadávok vyplývajúcich zo všetkých zmlúv, ktoré kupujúci s predávajúcim uzatvorí, alebo uzatvoril (pohľadávky opísané v tomto bode zabezpečené zárukami ďalej len „Zabezpečené pohľadávky“). Za záruky sa považujú najmä finančné zábezpeky poskytnuté kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje zmeniť/doplniť záručnú/é zmluvu/y (t.j. zmluvu na bankovú záruku/zmluvu o zriadení záložného práva a pod.), ktoré poskytujú zabezpečenie nárokov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi LUGAPROFIT s.r.o. a kupujúcim a to tak, že záruka by mala zahŕňať všetky jeho súčasné i budúce záväzky voči spoločnosti LUGAPROFIT s.r.o. v rámci všetkých zmlúv, už realizovaných alebo tých, ktoré sa majú vykonať v rámci právneho vzťahu medzi LUGAPROFIT s.r.o. a kupujúcim na dodávky produktov. Kupujúci sa zaväzuje predložiť LUGAPROFIT s.r.o. originál dokladu osvedčujúceho platnosť existencie alebo zmeny záruky.

7.2. Predávajúci má právo použiť záruky na uspokojenie splatných Zabezpečených pohľadávok voči kupujúcemu, ktoré neboli zo strany kupujúceho v plnom rozsahu uspokojené v lehote ich splatnosti (vrátane, nie však výlučne pohľadávok za kúpnu cenu, zmluvnú pokutu či iného právneho nároku na základe Zmluvy alebo vyplývajúcimi z akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami).

7.3. Záruky sa stávajú splatnými a predávajúci má ďalej právo použiť záruky aj na uspokojenie akýchkoľvek splatných či nesplatných Zabezpečených pohľadávok voči kupujúcemu, za splnenia ľubovoľnej z nasledovných podmienok:
a) na majetok kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie;
b) na základe sprostredkovanej obchodnej informácie môže predávajúci odôvodnene predpokladať, že kupujúci neuhradí Zabezpečené pohľadávky v lehote ich splatnosti;
c) na kupujúceho bol podaný návrh na vykonanie exekúcie;
d) kupujúci podal návrh na vstup do likvidácie;
e) ak je proti kupujúcemu akýmkoľvek jeho veriteľom začatý súdny spor alebo obdobné konanie o zaplatenie akéhokoľvek záväzku kupujúceho voči takémuto veriteľovi, ak by uspokojenie takéhoto záväzku mohlo mať vplyv na schopnosť klienta v plnom rozsahu uspokojiť Zabezpečené pohľadávky;
f) v prípade existencie exekučného titulu voči kupujúcemu, ktorého zaplatenie by mohlo mať vplyv na schopnosť kupujúceho v plnom rozsahu uspokojiť Zabezpečené pohľadávky;
g) ak kupujúci, ktorý je fyzickou osobou zomrel, alebo v prípade ak zomrie fyzická osoba, ktorá je jediným či majoritným spoločníkom (akcionárom) právnickej osoby ako kupujúceho;
h) ak kupujúci, ktorý je fyzickou osobou nastúpil, alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody alebo väzby, to platí obdobne aj v prípade fyzickej osoby, ktorá je jediným či majoritným spoločníkom (akcionárom) právnickej osoby ako kupujúceho.

7.4. V prípade použitia záruk v zmysle bodu 7.2. a 7.3. tohto článku je kupujúci povinný na základe predchádzajúcej výzvy LUGAPROFIT s.r.o. obnoviť a ďalej udržiavať záruky, a to v lehote 7 dní odo dňa vyzvania na takúto obnovu a udržiavanie (či už písomne, e-mailom, alebo telefonicky). V prípade, že kupujúci záruky neobnoví a nebude ďalej udržiavať v lehote uvedenej v tomto bode, vzniká predávajúcemu právo okamžite ukončiť akékoľvek zmluvné vzťahy existujúce medzi predávajúcim a kupujúcim, s platnosťou a účinnosťou nastávajúcou okamihom doručenia výpovede kupujúcemu.

7.5. V prípade, že nastane ktorákoľvek z podmienok uvedených v bode 7.3 tohto článku, predávajúci je oprávnený započítať si akékoľvek nesplatné pohľadávky voči kupujúcemu, so splatnými pohľadávkami kupujúceho voči predávajúcemu.

7.6. V prípade ak kupujúci nesplní svoju povinnosť poskytovať a udržiavať zabezpečenie prostredníctvom záruky, alebo v prípade, že neposkytne záruku k dispozícii LUGAPROFIT.r.o. z akýchkoľvek dôvodov počas trvania Zmluvy, je LUGAPROFIT s.r.o. oprávnená odmietnuť jej realizáciu a od Zmluvy odstúpiť.

 1. Osobitné dojednania

8.1. Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej Zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Akékoľvek ústne vyhlásenia musia byť potvrdené písomne do 24 (dvadsaťštyri) hodín od kontaktných osôb Zmluvných strán uvedených v Zmluve; vyhlásenia, ktoré nie sú takto potvrdené sú neplatné. Všetky e-maily zaslané Zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia. Listy zaslané doporučenou poštou s doručenkou, sa považujú za doručené v 5. (piaty) deň odo dňa pečiatky, aj keď sú vrátené odosielateľovi s označením na návratke ako „Nebol prebraný“ alebo „Nebol nájdený“ alebo „Nie je známy“ alebo „Nebol prijatý“.

8.2. Kupujúci je povinný písomne oznámiť LUGAPROFIT s.r.o. akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať LUGAPROFIT s.r.o., ak je v bankrote, likvidácii, bol dobrovoľne zrušený, začala proti nemu exekúcia alebo exekučné konanie alebo nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok LUGAPROFIT s.r.o.. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.

8.3. Kupujúci je povinný, na vyžiadanie predávajúceho, poskytovať predávajúcemu pravdivé identifikačné údaje vzťahujúce sa ku kupujúcemu, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho kupujúcemu.

 1. Zmluvné pokuty a náhrada škody

9.1. V prípade ak bude Zmluva ukončená pred uplynutím doby jej platnosti zo strany LUGAPROFIT s.r.o. z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany kupujúceho, je LUGAPROFIT s.r.o. oprávnená vyfakturovať a kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za celkové množstvo, ktoré sa kupujúci v Zmluve zaviazal odobrať, avšak toto neodobral počas celej doby trvania Zmluvy do doby jej ukončenia.

9.2. Predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú predávajúcemu porušením Zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

9.3. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody vyúčtovanú predávajúcim podľa tohto článku VOP do štrnástich (14) dní odo dňa vystavenia faktúry predávajúcim kupujúcemu. Vyúčtovanie sa vykoná na základe faktúry, ktorá sa nebude považovať za faktúru pre účely DPH. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, kedy bude vyúčtovaná zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody pripísaná na bankový účet predávajúceho.

9.4 LUGAPROFIT s.r.o. nepreberá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 294/1999 o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí spotrebiteľ sebe alebo okoliu nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Uvedené ustanovenie nevylučuje zmluvne vopred zodpovednosť za vady výrobku, avšak spotrebiteľ dáva svojim súhlasom najavo, že je o možnom vylúčení zodpovednosti oboznámený.

9.5 Uvedené produkty nie sú určené ako náhrada liečiv, ktoré sú predpisované lekárom, preto spotrebiteľ akceptáciou týchto zmluvných podmienok súhlasí, že ohľadom použitia našich produktov sa vzhľadom na svoj zdravotný stav poradil so svojím osobným lekárom. Použitie našich produktov bez predchádzajúcej konzultácie s osobným lekárom nezakladá zodpovednosť LUGAPROFIT s.r.o. za prípadnú škodu na zdraví vzniknutú spotrebiteľovi použitím našich produktov, s výnimkou škody spôsobenej vadným výrobkom.

 1. Ukončenie Zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy, ako pri podstatnom porušení Zmluvy, pričom Zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu kupujúcemu, ak:
a) kupujúci poruší niektorú zo svojich povinností na základe Zmluvy alebo týchto VOP, a ani napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo stany predávajúceho, toto porušenie neodstráni ani v dodatočnej lehote, nie kratšej ako osem (8) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy kupujúcemu, alebo
b) kupujúci si neplní svoje platobné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy ku dňu splatnosti; alebo
c) kupujúci je platobne neschopný, podal návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku kupujúceho, kupujúci vstúpil do likvidácie, bola proti nemu začatá exekúcia alebo exekučné konanie, alebo nastanú akékoľvek iné okolnosti – vrátane, avšak neobmedzujúc sa iba na zmeny vo vlastníckej štruktúre kupujúceho – ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť solventnosť kupujúceho alebo ohroziť uspokojenie pohľadávok LUGAPROFIT s.r.o..

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že – v prípade ukončenia platnosti Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu – si musia vzájomne všetko vyúčtovať za účelom ukončenia svojho zmluvného vzťahu do 30 (tridsiatich) dní od ukončenia Zmluvy.

10.3. Zánik Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody (vzniknutej porušením Zmluvy), zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami, zmluvnej pokuty a ostatných zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavu vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

11.4. V prípade ak ide Zmluvu uzavretú na diaľku, Kupujúci má právo odstúpiť od takej Zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

11.5. Predávajúci v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho podľa bodu 11.4. tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 1. Vyššia moc

Prípady vyššej moci zbavujú predávajúceho jeho záväzkov po dobu ich trvania. To isté platí pre všetky nepredvídateľné alebo na vôli predávajúceho nezávislé poruchy dodávok alebo prekážky pre dodávku, ako napr. poruchy prevádzok všetkých druhov, nedostatok surovín, nariadenie IEA a nariadenia verejných úradov akéhokoľvek druhu. To sa týka tiež čiastočného alebo úplného výpadku dodávateľských zdrojov, s ktorými sa počítalo. V tomto prípade je predávajúci oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od dodávky alebo dodať len časť, ktorá je v momente k dispozícií. V tomto momente je kupujúci oprávnený pokryť potrebu nekrytú predávajúcim iným dodávateľom tak dlho, pokým predávajúci neoznámi obnovenie dodávok.

 1. Doložka o ochrane údajov (DOÚ)

12.1. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto dokumentu, sa budú uplatňovať vnútroštátne zákony o ochrane údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

12.2. Každá zmluvná strana bude používať, a zabezpečí, aby jej príslušní subdodávatelia používali všetky osobné údaje zverejňujúcich zmluvných strán alebo tretích zverejňujúcich strán výhradne na účely plnenia podľa Zmluvy.

12.3. Zverejňujúca zmluvná strana potvrdzuje, že je oprávnená na to, aby prijímajúcej zmluvnej strane poskytla osobné údaje. Ak jedna zmluvná strana bude konať ako sprostredkovateľ údajov podľa platných zákonov o ochrane údajov, potom zmluvné strany uzavrú Dohodu/zmluvu o spracúvaní údajov (v súlade s právnymi požiadavkami článku 28 GDPR) alebo jej ekvivalent, aby sa zabezpečilo dodržiavanie právnych predpisov s ohľadom na takéto spracúvanie údajov.

12.4. Ak počas plnenia Zmluvy musí prijímajúca zmluvná strana poskytnúť osobné údaje tretím stranám, potom prijímajúca zmluvná strana uzavrie podobné dohody/zmluvy o spracúvaní údajov v súlade s touto doložkou a do takej miery, do akej to táto doložka vyžaduje.

12.5. Pri ukončení Zmluvy prijímajúca zmluvná strana, na písomnú žiadosť zverejňujúcej zmluvnej strany (konajúc primerane), vráti zverejňujúcej zmluvnej strane všetky získané osobné údaje a výsledky spracúvania takýchto údajov a vymaže všetky ich kópie, s výnimkou uchovania údajov na základe zákonných záväzkov týkajúcich sa uchovania údajov.

12.6. Počas plnenia Zmluvy a počas akejkoľvek platnej lehoty pre uchovanie údajov, prijímajúca zmluvná strana:(i) bude chrániť osobné údaje zverejňujúcej zmluvnej strany prostredníctvom najmodernejších bezpečnostných opatrení a (ii) obmedzí prístup k zaškoleným pracovníkom, ktorí podliehajú primeranej povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Prijímajúca zmluvná strana neprenesie alebo nespracuje žiadne osobné údaje z alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) bez toho, aby vopred zabezpečila, že akýkoľvek subdodávateľ uzavrie a bude dodržiavať štandardné zmluvné doložky (alebo takú inú doložku alebo dohodu, ktorú priebežne schváli Európska komisia).

12.7. Všetky záväzky uvedené v tejto DOÚ zostanú v platnosti aj po ukončení Zmluvy.

 1. Mlčanlivosť a ochrana dobrého mena

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré niektorá zo Zmluvných strán výslovne označí za dôverné informácie, a ktoré niektorá zo Zmluvných strán oznámila druhej Zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou.

13.2. Dôvernými informáciami sú také informácie, ktoré nie sú verejne prístupné a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, a ktoré niektorá zo Zmluvných strán výslovne označí za dôverné.

13.3. Dôvernými informáciami nie sú také informácie, ktoré boli v deň podpísania Zmluvy verejne známymi alebo v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupnými, a informácie, z ktorých povahy vyplýva, že druhá Zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich druhá Zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné.

13.4. Záväzok Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na poskytovanie Finančných informácií a informácie vzťahujúce sa k platobnej disciplíne kupujúceho voči predávajúcemu, ako aj na prípady, ak Zmluvná strana oznámila, alebo inak sprístupnila alebo použila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany, na prípady, ak Zmluvná strana oznámila, alebo inak sprístupnila dôverné informácie súdu v súvislosti so súdnym konaním alebo inému orgánu verejnej moci, alebo profesionálnym poradcom a konzultantom Zmluvnej strany, a zástupcom Zmluvnej strany.

13.5. Záväzok zachovať mlčanlivosť pretrváva v priebehu plnenia Zmluvy a neobmedzene po zániku Zmluvy. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť mlčanlivosti je povinná nahradiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek škodu, ktorá jej v dôsledku porušenia tejto povinnosti vznikla.

13.6. Kupujúci sa zároveň zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania alebo správania – v priebehu trvania Zmluvy a to aj po skončení jej platnosti – ktoré môžu byť škodlivé pre dobré meno LUGAPROFIT s.r.o..

 1. Obchodné tajomstvo

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetky opatrenia na zabezpečenie utajenia akýchkoľvek informácií v súvislosti so Zmluvou, vzájomnou korešpondenciou a informáciami spojenými so Zmluvou v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka.

14.2. Zmluvné strany považujú predmet a obsah Zmluvy za obchodné tajomstvo, rovnako ako jej prílohy, dodatočné dohody a všetku korešpondenciu a informácie týkajúce sa plnenia Zmluvy.

14.3. Záväzok zachovať obchodné tajomstvo pretrváva v priebehu plnenia Zmluvy a neobmedzene po zániku Zmluvy. Záväzok zachovať obchodné tajomstvo nie je možné aplikovať v prípade nevyhnutnej potreby štátnych úradov a inštitúcií ako aj súdov, kedy podľa platných právnych noriem je každá Zmluvná strana povinná preukázať skutočnosti uvedené v Zmluve.

 1. Záverečné ustanovenia

15.1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek nezákonného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novými, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých nezákonných, neplatných alebo nevykonateľných ustanovení.

15.2. Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpísaním Zmluvy dáva kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

15.3. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

15.4. Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví.

15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla odporcu v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

15.6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

15.7 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

15.8. Tieto VOP platia výlučne. Odchyľujúce sa obchodné podmienky kupujúceho nie sú platné, a to ani v prípade ak boli tieto predávajúcemu oznámené zo strany kupujúceho alebo ak sú tieto vytlačené na písomnostiach kupujúceho.

15.9. LUGAPROFIT s.r.o. je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

 1. a) dňom jeho zverejnenia na webovej stránke LUGAPROFIT s.r.o. www.lugaprofit.sk (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke LUGAPROFIT s.r.o.), alebo
  b) dňom nasledujúcim po jeho odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) na LUGAPROFIT s.r.o. posledne známu e-mailovú adresu kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke LUGAPROFIT s.r.o.).

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je Predávajúci, a teda LUGAPROFIT s.r.o., so sídlom J.D.Matejovie 542, 03301 liptovský Hrádok, IČO: 35978392, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 17415/L odd. Sro. . (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa: J.D.Matejovie 542, 03301

Email: info@lugaprofit.sk

Telefón: +421 94882079

 1. Dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sú Predávajúcim, ako prevádzkovateľom spracúvané je pre účely Kúpnej zmluvy Kupujúci.
 2. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu piatich rokov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Predávajúci spracúva v zmysle bodu 5. osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 5. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Objednaním Tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.vitiligoshop.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 7. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej alebo elektronickej žiadosti doručenej na adresu/e-mail Predávajúceho právo:
  • na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
  • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
  • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
  • právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade, že by zistil, že Predávajúci porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona OOÚ.
  Ak Kupujúci požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci a prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácie. Každý Kupujúci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať Predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Predávajúci alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 8. Kupujúci je oprávnený písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronicky na e-mail Predávajúceho ondrejmiska@vitiligoshop.sk odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 9. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar.
 10. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail info@lugaprofit.sk . Na písomnú žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na „odhlásenie“ v dolnej časti Newslettera, alebo písomnou žiadosťou na info@lugaprofit.sk
 11. Predávajúci nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 12. Predávajúci nespracúva osobné údaje Kupujúceho prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania (vrátane profilovania).