Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky zdravyclovek.net sa vzťahujú na nákup uskutočnený na internetových stránkach www.zdravyclovek.net . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zdravyclovek.net. je Lugaprofit s.r.o, Dovalovo 382, 03301, IČO: 35978392, DIČ: 2022170678. registrovaná na Okresnom súde v Žiline ,. Vložka číslo:  17415/L odd. Sro. .
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené v tomto texte sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

2. Objednávka

• Spotrebiteľ objednáva výrobky prostredníctvom obchodného systému na www.zdravyclovek.net  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop);
• Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku;
• Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, e-mail, názov tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky);
• Spotrebiteľom poskytnuté údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru);
• Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predávajúci po evidencii objednávky potvrdí objednávku a zároveň zmení jej stav v systéme predávajúceho na „Potvrdená“. Spotrebiteľ je o tejto zmene informovaný mailom doručeným na e-mail adresu uvedenú v objednávke. Od momentu zmeny stavu objednávky na „Potvrdená“ je objednávka pre spotrebiteľa záväzná;
• V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe;
• Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku pokým je táto objednávka v systéme predávajúceho evidovaná ako „Nová“. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

3. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
4. Dodacie podmienky
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky (momentom zmeny stavu objednávky na „V spracovaní“), ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Doba dodania je zvyčajne 14 dní, pričom tovar doručuje Slovenská pošta zvyčajne do dvoch dní odo dňa odoslania. O vybavení objednávky a jej odoslaní je spotrebiteľ informovaný prostredníctvom mailu a zmenou stavu objednávky na „Odoslaná“.

5. Platobné podmienky

Spotrebiteľ môže za objednaný tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Dobierka – objednaný tovar je uhradený v momente preberania zásielky od Slovenskej pošty. Táto služba je spoplatnená sumou 1€, ktorá je automaticky pripočítaná k nákladom doručenia v prípade zvolenia platby Dobierkou v procese objednávania tovaru;
• Bankový prevod – sumu objednávky poukáže objednávateľ na účet prevádzkovateľa. Platobné údaje obdrží objednávateľ po potvrdení objednávky e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke.

6. Odstúpenie od zmluvy

a) Kupujúci má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
b) uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje predávajúceho jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu objednavky@lugaprofit.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.
c) Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
d) Po odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší  bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších nedoplatkov.
e) Platba za zakúpený tovar v súlade s bodom 4 bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť  podľa toho, čo nastane skôr.
f) Kupujúci vráti tovar, nepoškodený a riadne zabalený, späť predávajúcemu zaslaním (poštou alebo kuriérom) na adresu predávajúceho alebo ho prinesie osobne na adresu predávajúceho  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
g) Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
h) Kupujúci zodpovedá, v prípade odstúpenia od zmluvy, iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku iného zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný  na zistenie povahy vlastností  a funkčnosti tovaru.
i) Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) poskytuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.
j) V zmysle platnej legislatívy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je: a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru ( napr. matrace A-typických rozmerov ) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

7. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zakúpení tovaru – resp. jeho kópie, v záručnej dobe, ktorá je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 2 ročná.
3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: Lugaprofit s.r.o, J.D.Matejovie 542 poliklinika 1,posch., 03301.
4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy, týmito podmienkami výslovne neupravené,  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov ako aj práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón  ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky  v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu . Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.
Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej eu.

IX.   Riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (uviesť email alebo iný kontakt), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS).
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.